Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.ogloszenia.propublico.pl/prz


Rzeszów: Wykonanie robót remontowych instalacji elektrycznych.
Numer ogłoszenia: 190827 - 2014; data zamieszczenia: 08.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza , ul. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 17 8651250, 8653636, 8653535, faks 17 8651075, 865383.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót remontowych instalacji elektrycznych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: - Wykonanie systemu monitoringu do zdalnego odczytu energii elektrycznej w oparciu o modułowe sterowniki swobodnego programowania PLC o funkcjonalności komputerów Embedded PC. - Możliwość swobodnej, samodzielnej rozbudowy przez Zamawiającego Systemu o kolejne protokoły komunikacyjne Profibus, CAN, DeviceNet, Lightbus, Modbus, RS232, RS422/RS485. - Wykonanie systemu SCADA zapewniającego pełny monitoring zużycia energii na obiektach oraz raportowanie i archiwizacje danych. - Zapewnienie zdalnego dostępu, poprzez Ethernet jak również poprzez przeglądarkę internetową do systemu wizualizacji SCADA - Zamontowanie dodatkowych układów pomiarowych - Wykonanie akwizycji oraz analizy danych z zamontowanych i istniejących liczników jak również analizatorów energii elektrycznej - Sporządzenie projektu powykonawczego w formie elektronicznej - Wykonanie systemu w sposób umożliwiający samodzielną obsługę i rozwój bez możliwości blokowania przez wykonawcę hasłami jego jakichkolwiek elementów bez pisemnej zgody Zamawiającego - Dostarczenie pełnej instrukcji eksploatacji i opisu systemu zgodnej z opisem w SIWZ i pozwalającej na samodzielną jego eksploatację i rozbudowę o kolejne elementy w tym liczniki prądu elektrycznego, wody, gazu, CO, CWU, CT..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.41.20.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 12.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 3 000.00 zł (słownie: trzy tysiące 00/100)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony i podpisany formularz oferty na roboty budowlane; wykaz cześci zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/prz
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 426 bud. V al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.09.2014 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 424-1 bud. V al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie