Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.ostrowmaz.pl


Ostrów Mazowiecka: Budowa ulic Leśna i Przeskok wraz z kanalizacją deszczową w Ostrowi Mazowieckiej
Numer ogłoszenia: 23387 - 2015; data zamieszczenia: 20.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ostrów Mazowiecka , ul. 3-go Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka, woj. mazowieckie, tel. 029 6795433, faks 029 6795470.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ulic Leśna i Przeskok wraz z kanalizacją deszczową w Ostrowi Mazowieckiej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Budowa ulic Leśnej i Przeskok wraz z kanalizacją deszczową 1. PARAMETRY TECHNICZNE 1.1 Zadanie 1. - ul. Przeskok - kategoria drogi - L, - prędkość projektowa 40 km/h, - szerokość jezdni ulicy Przeskok 5,5 m, - odwodnienie jezdni przez wpusty deszczowe do kanalizacji deszczowej. Jezdnia - kostka betonowa szara gr. 8 cm, - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm, - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego naturalnego, stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm, o warstwa mrozochronna z pospółki gr. 20 cm. 1.2 Branża sanitarna: Odwodnienie jezdni będzie odbywało się do wpustów ulicznych z rury PP o średnicy 425 mm z rusztem żeliwnym i osadnikiem o głębokości 60 cm. Studnie połączeniowe należy wykonać z kręgów betonowych o średnicy wewnętrznej 1000 mm z włazem żeliwnym. Rurociąg należy ułożyć z rur PVC o średnicy 315 mm, a przykanaliki z rur PVC o średnicy 200 mm. Długość kanalizacji deszczowej DN315 - 158,71 m. Długość przykanalików DN200 - 39,76 m. Studnie połączeniowe o średnicy 1200 mm - 9 szt. Wpusty deszczowe o średnicy 425 mm - 13 szt. Rury osłonowe dwudzielne - 17,00 m. 2.1. Zadanie 2. ul. Leśna - kategoria drogi - L, - prędkość projektowa 40 km/h, - szerokość jezdni ulicy Leśnej 6,0 m, - odwodnienie jezdni przez wpusty deszczowe do kanalizacji deszczowej. Jezdnia - kostka betonowa szara gr. 8 cm, - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm, - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego naturalnego, stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm, o warstwa mrozochronna z pospółki gr. 20 cm. 2.2 Branża sanitarna: Odwodnienie jezdni będzie odbywało się do wpustów ulicznych z rury PP o średnicy 425 mm z rusztem żeliwnym i osadnikiem o głębokości 60 cm. Studnie połączeniowe należy wykonać z kręgów betonowych o średnicy wewnętrznej 1000 mm z włazem żeliwnym. Rurociąg należy ułożyć z rur PVC o średnicy 315 mm, a przykanaliki z rur PVC o średnicy 200 mm. Długość kanalizacji deszczowej DN315 - 106,33 m. Długość przykanalików DN200 - 17,86 m. Studnie połączeniowe o średnicy 1200 mm - 7 szt. Wpusty deszczowe o średnicy 425 mm - 4 szt, Rury osłonowe dwudzielne - 7,00 m. 3. Wykaz istniejących budowli i uzbrojenia W pasie roboczym robót modernizacyjnych występują następujące istniejące budowle: kable energetyczne, kable telefoniczne, kanalizacja sanitarna, wodociąg, gazociąg. 4. PAS ZIELENI: Przewiduje się założenie nowych trawników wzdłuż prowadzonych robót drogowych. Pasy zieleni zostaną zahumusowane warstwą grub. 10cm. W obrębie inwestycji nie występują drzewa i krzewy przewidziane do wycinki, przewiduje się przycięcie gałęzi. 5. Zamawiający wymaga obecności na budowie co najmniej kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności drogowej w każdy dzień roboczy, w którym prowadzone będą roboty. 6. Wszystkie roboty w zakresie umowy należy wykonać pod nadzorem kierownika budowy, kierowników robót oraz inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu przez Inspektora Nadzoru certyfikatów, deklaracji jakości, atestów i aprobat technicznych stosowanych materiałów zgodnych z Polskimi Normami, a po zakończeniu zadania złożenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z obmiarem robót w trzech egzemplarzach. 7. Każda zmiana technologii wykonania robót z inicjatywy Wykonawcy wymaga akceptacji Projektanta, który wykonał dokumentację oraz Zamawiającego. Koszt wprowadzenia zmian obciąża Wykonawcę, 8. Szczegółowy zakres robót do realizacji określony jest w załączonym projekcie Wykonawczym, wykonanym przez DIADROME tel.: 606 397 433, 604 083 605, fax 22 100 67 82, e-mail: diadrome-projekty@o2.pl, ul. Fieldorfa 10A/100, 03-984 Warszawa. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie wykonawca. Ilekroć w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych lub przedmiarach robót użyto nazwy materiału lub produktu, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiału lub produktu równoważnego o parametrach nie gorszych niż opisane w wyżej wymienionych dokumentach..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.25-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.07.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 14 000.00 zł (słownie: czternaście tysięcy 00/100)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. W części dotyczącej terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: a) wystąpienia konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania robót objętych niniejszą umową, b) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia; c) nie przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów budowy, do których przekazania Zamawiający był zobowiązany; d) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót nie wynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy(nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektorów nadzoru Zamawiającego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę); e) z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej również tych polegających na niezgodności dokumentacji projektowej z przepisami prawa; f) wystąpienia okoliczności siły wyższej np. niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z ich technologią i warunkami technicznymi zapewniającymi właściwą jakość wykonania, albo innych zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji zamówienia niezależnych od Wykonawcy (np. protesty mieszkańców, niewybuchy, wykopaliska) oraz działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy,. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionych w literach a-f, termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności. Zaistnienie przeszkód w wykonywaniu robót powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. W sytuacji zmiany terminu wykonania zamówienia na Wykonawcy spoczywa obowiązek przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy. 2. W części dotyczącej materiałów lub urządzeń zaoferowanych w ofercie, z powodu: a) niedostępności na rynku materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów; b) pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót. Każdorazowo na taką zmianę z inicjatywy Wykonawcy musi wyrazić zgodę projektant, który wykonał dokumentację oraz Zamawiający. Koszt wprowadzenia zmian obciąża Wykonawcę. 3. W części dotyczącej konieczności zastosowania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy. Jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz informacją o konieczności lub nie zmiany pozwolenia na budowę oraz przedmiar i niezbędne rysunki 4. W części dotyczącej powierzenia podwykonawcy wykonania części zamówienia i/lub zakresu podwykonawstwa w przypadku podjęcia przez Wykonawcę decyzji o wykonaniu części zamówienia przy pomocy podwykonawcy, zmianie zakresu podwykonawstwa bądź podwykonawcy lub rezygnacji z podwykonawstwa. Wykonawca jest obowiązany do poinformowania Zamawiającego o zmianach w tym zakresie. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo Zamówień Publicznych., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 P.z.p., Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 5. W części dotyczącej wysokości wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT przy zachowaniu ceny netto bez zmian.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ostrowmaz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedzibie Zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.03.2015 godzina 11:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 1 - Kancelaria Urzędu Miasta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie