Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.ogloszenia.propublico.pl/prz


Rzeszów: Remont wentylacji w sanitariatach przyległych do traktu południowego w Domu Studenckim IKAR Politechniki Rzeszowskiej
Numer ogłoszenia: 188530 - 2015; data zamieszczenia: 24.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza , ul. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 17 8651250, 8653636, 8653535, faks 17 8651075, 865383.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont wentylacji w sanitariatach przyległych do traktu południowego w Domu Studenckim IKAR Politechniki Rzeszowskiej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu wentylacji w sanitariatach przyległych do traktu południowego w Domu Studenckim Ikar. Opis zakresu robót: 1.Roboty w zakresie instalacji sanitarnych i wentylacyjnych W domu studenckim Ikar znajduje się 6 pionów wentylacyjnych podlegających remontowi (10 pięter). Od każdego pionu wentylacyjnego wychodzi 10 odnóg wentylacyjnych do pomieszczeń. Należy wykonać następujące prace dla każdego z pionów: Roboty demontażowe: - Demontaż istniejących wentylatorów łazienkowych (10 szt.)- w jednym pionie Roboty instalacyjne: - Montaż anemostatów kołowych, typ D, o średnicy 150 mm (10 szt.)- w jednym pionie, - Montaż kołnierza wlotowego i odpowiedniego uszczelnienia kołnierza - w jednym pionie, - Dostawa i montaż wentylatora wyciągowego na dachu budynku o wydajności min. 900 m3/h (1 szt.) - w jednym pionie, - Dostawa i montaż tłumika akustycznego rurowego (1 szt.) - w jednym pionie, - Montaż stalowej podstawy dachowej - w jednym pionie Uwagi: - Do wyceny należy doliczyć uruchomienie i regulację instalacji wentylacji. - Wszelkie ubytki i usterki (np. uszkodzenie tynków, pokrycia dachowego) powstałe w wyniku prac sanitarnych należy po zakończeniu robót uzupełnić - naprawić. - Montaż wszystkich urządzeń należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. - Wszystkie prace w zakresie instalacji sanitarnych należy wykonać zgodnie z częścią opisową projektu, szczegółową specyfikacją techniczną oraz polskimi normami i wytycznymi producentów. 2.Roboty w zakresie instalacji elektrycznej Instalacja z przewodów YDY układane na konstrukcji W zakresie przewidziano: - Przewód zasilający YDY 5x4 mm2 - 60 m , - Rozdzielnia sterownicza - 1 kpl. Uwaga: W ubiegłych latach wykonano wentylację mechaniczną w 6 pionach przyległych do północnego traktu budynku. Wentylację będącą przedmiotem niniejszego opisu należy wykonać analogicznie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i STWiOR - załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1 000.00 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- wypełniony druk OFERTA (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ) dokument winien być złożony w oryginale, Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie. - Dowód wniesienia wadium, - W przypadku, gdy wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców w formularzu oferty musi być wypełniony zakres rzeczowy części zamówienia (czynności, usług i/lub dostaw) przewidywanych do realizacji przez podwykonawcę(ów), wraz z fakultatywnym (nieobowiązkowym) podaniem ich nazw (firm), adresu i telefonu; - Wykonawca powołujący się na zastosowanie materiałów równoważnych winien załączyć wykaz materiałów równoważnych i wykazać, iż spełniają one wymogi zamawiającego w szczególności poprzez udokumentowanie załączonymi do oferty informacjami na temat parametrów techniczno - wytrzymałościowych, szczegółowych rysunków technicznych, atestów, aprobat, deklaracji zgodności, kartami katalogowymi urządzeń i materiałów zamiennych. Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanych materiałów i urządzeń w stosunku do przyjętych w dokumentacji.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

określone we wzorze umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/prz
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 424-1, bud. V, 35-959 Rzeszów, al. Powstańców Warszawy 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.08.2015 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 424-1, bud. V, 35-959 Rzeszów, al. Powstańców Warszawy 12.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie