Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.ogloszenia.propublico.pl/prz


Rzeszów: Remont nawierzchni asfaltowej na ul. Emilii Plater w Rzeszowie
Numer ogłoszenia: 205758 - 2015; data zamieszczenia: 12.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza , ul. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 17 8651250, 8653636, 8653535, faks 17 8651075, 865383.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni asfaltowej na ul. Emilii Plater w Rzeszowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie polega na wykonaniu wymiany istniejącej warstwy ścieralnej nawierzchni o grubości 5 cm na odcinku ulicy Emilli Plater oraz odtworzeniu i wykonaniu oznakowania poziomego cienkowarstwowego na całej ulicy Emilii Plater w Rzeszowie, położonej na terenie Politechniki Rzeszowskiej. Roboty remontowe nawierzchni ścieralnej na odcinku ulicy Emilii, polegają na sfrezowaniu istniejącej warstwy asfaltowej ścieralnej i ułożeniu nowej warstwy z betonu asfaltowego o grubości 5 cm i powierzchni ok. 3 400 m2 wraz z wykonaniem regulacji urządzeń kanalizacyjnych (włazy kanałowe oraz kratki ściekowe). Nową nawierzchnię ścieralną jezdni należy wykonać z betonu asfaltowego (spełniającego wymogi dla dróg o natężeniu ruchu KR-2), jako jednowarstwową o grubości 5 cm na całej szerokości jezdni równej ok. 7,0 m. Zakres remontu nawierzchni przedstawia załącznik nr 1 do SIWZ. Pozyskany destrukt asfaltowy należy przetransportować na odległość do 0,5 km i wbudować w drogę dojazdową do Centrum Zielony Klomb oraz wzdłuż remontowanej ulicy Emilii Plater zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2 przedstawionym w załączniku nr 1 do SIWZ. Po zakończeniu prac należy wykonać przez uprawnionego geodetę i przekazać Zamawiającemu 3 egz. inwentaryzacji powykonawczej z wykonanych robót. Zakres robót obejmuje: - wykonanie frezowania nawierzchni bitumicznej jezdni do głębokości min. 2-3 cm z przetransportowaniem i wbudowaniem materiału z rozbiórki (według zał. nr 2) - ok. 3 400 m2, - mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej z resztek betonu, kurzu i asfaltu - ok. 3 400 m2, - skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - ok. 3 400 m2, - wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, o grubości 5 cm (nawierzchnia spełniająca wymogi dla dróg o kategorii ruchu KR-2) - ok. 3 400 m2, - transport mieszanki asfaltobetonu z wytwórni do miejsca wbudowania - ok. 408 t, - wykonanie regulacji pionowej studzienek dla urządzeń podziemnych: kratki ściekowe uliczne - 20 szt. oraz włazy kanałowe - 15 szt. , - regulacja krawężników betonowych 15 x 30 cm - ok. 100 mb., - wymiana na nowe krawężników betonowych 15 x 30 cm - ok. 50 mb., - odtworzenie i wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego z farby chlorokauczukowej (linie ciągłe i przerywane oraz 3 przejścia dla pieszych) zgodnie z obowiązującymi przepisami na całej długości ulicy Emilli Plater - ok. 80 m2 Podstawą opracowania oferty jest Opis Przedmiotu Zamówienia załączony do SIWZ. Wymagane jest, aby zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami zaś dostarczone w ramach przedmiotu zamówienia materiały, wyroby, urządzenia i wyposażenie posiadały oznakowanie zgodności poświadczające dopuszczenie do stosowania i sprzedaży na terenie Unii Europejskiej (Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności - Dz. U. z 2004 nr 204 poz.2087 z późn. zm.) oraz posiadały wymagane certyfikaty. Dokumenty składające się na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia spakowano w formie pliku WinRAR jako załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w którym znajdują się: - Plan sytuacyjny. - Załącznik graficzny nr 1. - Załącznik graficzny nr 2. - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. - Przedmiar.

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 5 000.00 zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony druk OFERTA (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ) dokument winien być złożony w oryginale, Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie. 2. Dowód wniesienia wadium, 3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w szczególności: a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu b) sposobu wykorzystania tych zasobów przy wykonywaniu zamówienia c) charakteru stosunków jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

określone w paragrafie 15 wzoru umowy, (załącznik nr 5 do SIWZ)

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/prz
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 424-1, bud. V, ul. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.08.2015 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 424-1, bud. V, ul. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie