Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.ogloszenia.propublico.pl/prz


Rzeszów: Remont wybranych pomieszczeń w budynkach dydaktycznych Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza dla potrzeb Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa
Numer ogłoszenia: 205904 - 2015; data zamieszczenia: 12.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza , ul. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 17 8651250, 8653636, 8653535, faks 17 8651075, 865383.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont wybranych pomieszczeń w budynkach dydaktycznych Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza dla potrzeb Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu wybranych pomieszczeń w budynkach dydaktycznych Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza, dla potrzeb Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa. Lokalizacja: - budynek E, Rzeszów ul. Żwirki i Wigury 2 - kompleks budynków L Rzeszów al. Powstańców Warszawy 8 Zakres robót remontowych dla niniejszego zamówienia obejmuje: 1.Ułożenie płytek podłogowych w laboratorium odlewnictwa w budynku E. 2.Wykonanie i montaż wygrodzenia części pomieszczenia nr E-61 w budynku E - ścianka przeszklona w konstrukcji aluminiowej dla potrzeb Katedry Odlewnictwa i Spawalnictwa. 3.Remont pomieszczenia 406/407 wraz z wymianą instalacji elektrycznej, komputerowej, oświetleniowej i położeniem wykładziny elektrostatycznej w budynku L-27. 4.Remont wraz z instalacją elektryczną, komputerową, oświetleniową i wymianą wykładziny elektrostatycznej w pomieszczeniu 314 w budynku L. 5. Remont laboratorium Robotyki w budynku L-31 - montaż umywalki z podgrzewaczem wody i fartucha z płytek ceramicznych. 6.Remont pokoi nr 221, 222, 223, 230 i 231 w budynku L-28. 7.Remont posadzki w pomieszczeniu nr 021 w budynku L-28 dla potrzeb Katedry Konstrukcji Maszyn WBMiL. Szczegółowy zakres robót został zawarty w opisie robót, przedmiarach robót, oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych. Dokumenty spakowano w formie pliku WinRAR jako załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Załączone przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy ułatwiający przygotowanie kosztorysu ofertowego. Wymagane jest, aby zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami zaś dostarczone w ramach przedmiotu zamówienia materiały, wyroby, urządzenia i wyposażenie posiadały oznakowanie zgodności poświadczające dopuszczenie do stosowania i sprzedaży na terenie Unii Europejskiej (Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności - Dz. U. z 2004 nr 204 poz.2087 z późn. zm.) oraz posiadały wymagane certyfikaty ..

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 3 000.00 zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony druk OFERTA (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ) dokument winien być złożony w oryginale, Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie. 2. Dowód wniesienia wadium, 3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w szczególności: a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu b) sposobu wykorzystania tych zasobów przy wykonywaniu zamówienia c) charakteru stosunków jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

określone we wzorze umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/prz
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 424-1, bud. V, 35-959 Rzeszów, al. Powstańców Warszawy 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.08.2015 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 424-1, bud. V, 35-959 Rzeszów, al. Powstańców Warszawy 12.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie