Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.ogloszenia.propublico.pl/prz


Rzeszów: Budowa wentylacji mechanicznej dla pomieszczenia laboratorium nr 03 w budynku E Politechniki Rzeszowskiej
Numer ogłoszenia: 220568 - 2015; data zamieszczenia: 26.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza , ul. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 17 8651250, 8653636, 8653535, faks 17 8651075, 865383.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa wentylacji mechanicznej dla pomieszczenia laboratorium nr 03 w budynku E Politechniki Rzeszowskiej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Lokalizacja budynku. Budynek E zlokalizowany jest na działce nr 1654/6, obr. 207 położonej w Rzeszowie przy ul. Żwirki i Wigury 2, będącej własnością Politechniki Rzeszowskiej. 2. Zakres przedmiotu zamówienia. Budowa wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego - pomieszczenie nr 03 w budynku E Politechniki Rzeszowskiej . Roboty w szczególności dotyczą: a) W branży sanitarnej - montażu - kanałów wentylacyjnych i kształtek typu A/l i B/l w klasie szczelności C na uchwytach lub podwieszeniach o odporności ogniowej EI60, - na dachu budynku leżącej centrali nawiewno-wywiewnej wraz z wodną nagrzewnicą powietrza, - wentylatorów dachowych z falownikami, - regulatorów zmiennego przepływu powietrza, - czujników ciśnienia statycznego na nawiewie i wywiewie, - izolacji kanałów wentylacyjnych, b) W branży elektrycznej - wykonania zasilania - wentylatorów wyciągowych na dachu budynku, - układu sterowania centrali wentylacyjnej, - siłowników regulatorów zmiennego przepływu powietrza, 3. Uwagi dotyczące zakresu przedmiotu zamówienia i przygotowania oferty. 3.1. Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia stanowi część zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa sali wykładowej E-1dla potrzeb rozbudowy Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego w budynku E + pomieszczenia 01, 64, 65, E-03. Przedmiotowe zadanie realizowane będzie na podstawie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych wydanego Decyzją Prezydenta Miasta Rzeszowa nr 475/15 - pismo znak AR.6740.55.34.2015.IB55 z dnia 03.06.2015 r. oraz projektu budowlanego. 3.2. Podstawą opracowania oferty jest opis przedmiotu zamówienia załączony do SIWZ : projekt budowlany i wykonawczy, STWiOR. Załączone przedmiary stanowią materiał pomocniczy (w związku z przyjętym wynagrodzeniem ryczałtowym: § 4.3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz. 2072.2004.) 3.3. Zamawiający umożliwi zainteresowanym Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej. Dokumenty składające się na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia spakowano w formie pliku WinRAR jako załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w którym znajdują się: - Plan sytuacyjny. 1. Projekt budowlany 2. Projekt wykonawczy - branża sanitarna, 3. Projekt wykonawczy - w zakresie konstrukcji wsporczej, 4. Projekt wykonawczy - branża elektryczna 5. Przedmiar - branża sanitarna, 6. Przedmiar - branża konstrukcyjna, 7. Przedmiar - branża elektryczna,.

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.12.10-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 3 000.00 zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- wypełniony druk OFERTA (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ) dokument winien być złożony w oryginale, Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie. - Dowód wniesienia wadium,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

określone we wzorze umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/prz
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 424-1, bud. V, ul. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.09.2015 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 424-1, bud. V, ul. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie