Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.ogloszenia.propublico.pl/prz


Rzeszów: Remont pomieszczeń nr 108, 109, 110 w budynku E dla Katedry Odlewnictwa i Spawalnictwa WBMiL Politechniki Rzeszowskiej w Rzeszowie przy ul. Żwirki i Wigury 2
Numer ogłoszenia: 37612 - 2016; data zamieszczenia: 19.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza , ul. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 17 8651250, 8653636, 8653535, faks 17 8651075, 865383.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pomieszczeń nr 108, 109, 110 w budynku E dla Katedry Odlewnictwa i Spawalnictwa WBMiL Politechniki Rzeszowskiej w Rzeszowie przy ul. Żwirki i Wigury 2.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń nr 108, 109, 110 w budynku E dla Katedry Odlewnictwa i Spawalnictwa WBMiL Politechniki Rzeszowskiej w Rzeszowie przy ul. Żwirki i Wigury 2. Zakres robót branżowych przewidzianych do wykonania obejmuje m. in : Roboty remontowo - budowlane: - Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian; - Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża, płytki 25x35; - Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami, pomieszczenia ponad 8 m2; - Wymiana kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł; - Przygotowanie powierzchni do malowania emulsyjnego z poszpachlowaniem nierówności i uszkodzeń powierzchni - ściany i sufity; - Gruntowanie podłoży - sufity i ściany preparatem hydrofobizującym, celem ujednolicenia wodochłonności; - Malowanie 2-krotne farbami lateksowymi starych tynków, sufity wewnętrzne - farba lateksowa, zmywalna o dużej odporności na szorowanie, kolor biały; - Malowanie 2-krotne farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, rury wodociągowe i gazowe; - Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz listwami przyściennymi, oczyszczenie podłoża z kleju; - Skucie nierówności betonu, głębokość do 1 cm; - Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko, do 0,25 m2 (w 1 miejscu); - Wzmocnienie podłoża - ułożenie jednej warstwy siatki posadzkowej (z włókna poliwęglanowego) na kleju - masa szpachlowa modyfikowana, na bazie cementu; - Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, - Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowej PVC - wykładzina podłogowa homogeniczna, winylowa, rulonowa, obiektowa, gr. 2,0 mm, kl. użytkowa 34/43, antystatyczna i rozpraszająca ładunki elektryczne, zabezp. pow. poliuretan PUR- np. Norma 43 lub równoważna; - Cokół na ścianie z wykładziny rulonowej PVC, wysokość 10 cm - wykładzina podłogowa homogeniczna, winylowa, rulonowa, obiektowa, gr. 2,0 mm, kl. użytkowa 34/43, antystatyczna i rozpraszająca ładunki elektryczne, zabezp. pow. poliuretan PUR- np. Norma 43 lub równoważna; - Zgrzewanie wykładzin rulonowych; - Wymiana progu drzwiowego; - Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki. - Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, zaprawa cem-wap, do 1 m2 (w 1 miejscu) - w miejscu uzupełnienia tynku mozaikowego; - Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie preparatem wzmacniającym; - Przygotowanie podłoża - wyrównanie i wypoziomowanie zaprawą klejową elastyczną - parapet; - Okładziny parapetów z płytek kamionkowych Gres na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30; Roboty instalacyjne - sanitarne: Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach 108, 109, 110 w budynku E instalacja klimatyzatorów typu Split Inverter, trzy niezależne zespoły składające się z jednostki zewnętrznej współpracującej z jedną jednostką wewnętrzną przyścienną, umieszczone w pomieszczeniach (wg części graficznej opracowania). Jednostki zewnętrzne umieszczone na ścianie budynku od strony budynku C, mocowane na uchwytach ściennych. wykonanie przejść przez przegrody budowlane w celu połączenia jednostek wewnętrznych z jednostkami zewnętrznymi, wykonanie montażu instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych oraz ich uruchomienie, wykonanie prób szczelności instalacji klimatyzacji (przewody gazowe i cieczowe), wykonanie prac wykończeniowych. Planowany zakres rzeczowy i robót budowlano-instalacyjnych przedstawiony został w dokumentacji przetargowej: projekcie wykonawczym z rysunkiem, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo przedmiarze robót, stanowiących załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W zakresie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest również do przeszkolenia pracowników obsługi Zamawiającego oraz do wykonywania bezpłatnych okresowych przeglądów serwisowych i konserwacyjnych (przegląd gwarancyjny i serwisowy, konserwacja systemu, wykonanie niezbędnych napraw i regulacji) w okresie gwarancji, tj. przez okres min. 5 lat. Wszystkie karty i warunki gwarancyjne będą przekazane wraz z protokołem odbioru końcowego. Wykonawca obejmie gwarancją całość przedmiotu zamówienia na okres minimum 5 lat. Przez całość przedmiotu zamówienia zamawiający rozumie wszelkie dostarczone uruchomione urządzenia oraz wykonane roboty budowlane związane z wykonaniem zamówienia Instalacja wod-kan. Zamontowanie zlewozmywaka dwukomorowego z blachy chromoniklowej na szafce podzlewozmywakowej. Zlewozmywak wyposażyć w syfon z tworzywa sztucznego i baterie zlewozmywakową jednouchwytową mieszaczowi. Doprowadzenie wody zimnej rurociągiem typu PEX Dn 20 w izolacji termicznej grubości 6 mm z istniejącej instalacji w pomieszczeniu węzła WC. Ścieki odprowadzić rurociągiem PVC50 do istniejącej kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu węzła WC. Instalacja c.o. W pomieszczeniach istnieje instalacja co z żeliwnymi członowymi grzejnikami wyposażonymi w zawory termostatyczne - bez głowic. Wymiana zaworów starego typu na dostępne w handlu i zamontowanie zaworów termostatycznych.Instalacja p. poż. W związku z montażem drzwi na korytarzu istniejący hydrant DN 52 należy zdemontować i zamontować na klatce schodowej hydrant naścienny DN25 z wężem półsztywnym długości 30 m. Roboty elektryczne wg załączonego projektu wykonawczego z rysunkami, w tym m.in.: - Demontaż istniejących instalacji elektrycznych w sali 108, 109, 110 budynku E; - Montaż projektowanych tablic TGK: T108, T109, T110 - Montaż instalacji gniazd wtykowych; - Montaż instalacji oświetlenia; - Montaż instalacji komputerowych; - Doprowadzenie sieci ethernet do pomieszczeń 108, 109, 110 budynku E; - Montaż Systemu Alarmowego Włamania i Napadu - SAWiN; - Montaż Systemu Sygnalizacji Pożaru -SSP Szczegółowo opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, przedstawione w załączniku nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.31.10.00-0, 45.45.30.00-7, 45.33.12.00-8, 45.23.24.60-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 3 000.00 zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oferta wypełniona zgodnie z wzorem zamawiającego. Wzór oferty stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

określone we wzorze umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/prz
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.03.2016 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie