Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 131738-2016 z dnia 2016-05-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów
Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację pomieszczeń nr.: 56, 58. 61 i 59 zlokalizowanych w parterze bud. F położonego przy ul. Marii Curie - Skłodowskiej 8/2. Zakres robót obejmuje roboty posadzkowe, malarskie, wymianę osprzętu...
Termin składania ofert: 2016-06-08

Numer ogłoszenia: 71005 - 2016; data zamieszczenia: 06.06.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 131738 - 2016 data 24.05.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, ul. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 17 8651250, 8653636, 8653535, fax. 17 8651075, 865383.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: