Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 151703-2016 z dnia 2016-07-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku S w kierunku Al. Powstańców Warszawy wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w tym między innymi: mała architektura, zieleń, oświetlenie terenu, plac rekreacyjny, chodniki...
Termin składania ofert: 2016-08-17

Numer ogłoszenia: 185823 - 2016; data zamieszczenia: 22.08.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 151703 - 2016 data 22.07.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, ul. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 17 8651250, 8653636, 8653535, fax. 17 8651075, 865383.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: