Ogłoszenie nr 319412 - 2016 z dnia 2016-10-07 r.
Rzeszów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 313001-2016
Data: 24/09/2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Krajowy numer identyfikacyjny 17490000000, ul. ul. Powstańców Warszawy  12, 35959   Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 17 8651250, 8653636, 8653535, faks 17 8651075, 865383.
Adres strony internetowej (url): www.prz.edu.pl
Adres profilu nabywcy: www.ogloszenia.propublico.pl/prz
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 10/10/2016, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 14/10/2016, godzina: 10:00,

</