Ogłoszenie nr 37223 - 2017 z dnia 2017-03-06 r.
Rzeszów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 26588-2017
Data: 16-02-2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Krajowy numer identyfikacyjny 17490000000, ul. ul. Powstańców Warszawy  12, 35-959   Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 17 8651250, 8653636, 8653535, e-mail rraparat@prz.rzeszow.pl, faks 17 8651075, 865383.
Adres strony internetowej (url): www.prz.edu.pl
Adres profilu nabywcy: www.ogloszenia.propublico.pl/prz
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 08-03-2017, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 10-03-2017, godzina: 10:00,