Ogłoszenie nr 616672-N-2019 z dnia 2019-10-30 r.

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu: II POSTĘPOWANIE – Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu wraz z wyposażeniem - realizacja ETAP-u I i ETAP-u II
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
NIE DOTYCZY
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu, krajowy numer identyfikacyjny 36620956400000, ul. Konstantego Damrota  30 , 47-220  Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 472 38 80, , e-mail sekretariat@cuwkk.pl, , faks 77 4723886 w. 14.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.cuwkk.pl
Adres profilu nabywcy: NIE DOTYCZY
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne NIE DOTYCZY
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
NIE DOTYCZY
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.cuwkk.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.cuwkk.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
NIE DOTYCZY

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
NIE DOTYCZY

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
NIE DOTYCZY
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę, pod rygorem odrzucenia należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim.
Adres:
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Damrota 30

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
NIE DOTYCZY
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: II POSTĘPOWANIE – Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu wraz z wyposażeniem - realizacja ETAP-u I i ETAP-u II
Numer referencyjny: CUW.26.96.2019.MK
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
NIE DOTYCZY
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części zamówienia, każda część wykonywana jest w dwóch etapach realizowanych w określonej kolejności wykonania: CZĘŚĆ I zamówienia – branża architektoniczna, konstrukcyjna, sanitarna 1) Etap I zamówienia - wykonanie robót budowlanych na parterze budynku przy ul. Damrota 30 w Kędzierzynie-Koźlu 2) Etap II zamówienia - wykonanie robót budowlanych na pierwszym piętrze budynku przy ul. Damrota 30 w Kędzierzynie-Koźlu Do realizacji II etapu z I CZĘŚCI zamówienia wykonawca może przystąpić po wykonaniu i odbiorze prac z I etapu. CZĘŚĆ II zamówienia – branża elektryczna 1. Etap I zamówienia - wykonanie robót elektrycznych, teletechnicznych i elektronicznych na parterze budynku przy ul. Damrota 30 w Kędzierzynie-Koźlu 2. Etap II zamówienia - wykonanie robót elektrycznych, teletechnicznych i elektronicznych na pierwszym piętrze budynku przy ul. Damrota 30 w Kędzierzynie-Koźlu Do realizacji II etapu z II CZĘŚCI zamówienia wykonawca może przystąpić po wykonaniu i odbiorze prac z I etapu. Wykonawca realizujący zamówienie w II części zamówienia zobowiązany jest współpracować i uzgadniać realizację prac z wykonawcą realizującym zamówienie w I CZĘŚCI. Koordynatorem prac Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego. Szczegółowy zakres prac części I zamówienia: Zakres robót w I etapie, I części realizacji zamówienia na parterze budynku obejmuje: 1. wykonanie prac budowlanych na parterze budynku przy ul. Damrota 30 w Kędzierzynie-Koźlu, w tym: a) Branża architektoniczna: - Roboty murarskie - Roboty w zakresie okładziny tynkowej - Kładzenie glazury w tym posadzki z płytek - Kładzenie wykładzin elastycznych - Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych - Malowanie pomieszczeń - Instalowanie drzwi, ościeżnic i drzwi aluminiowych - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe - Roboty w zakresie burzenia - Instalowanie okablowania komputerowego b) Branża konstrukcyjna: - Roboty murarskie - Instalowanie konstrukcji metalowych c) Branża sanitarna: - Roboty instalacyjne hydrauliczne - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe - Roboty w zakresie burzenia - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych Przy realizacji prac w I etapie, I CZĘŚCI ZAMÓWIENIA zamawiający wymaga, aby w pierwszej kolejności zostały wykonanie prace w pomieszczeniu punktu świadczącego bezpłatną pomoc prawną (wykucie otworu i osadzenie drzwi). Prace te muszą zostać wykonane w sobotę z uwagi na niemożność przerwania świadczenia usług bezpłatnej pomocy prawnej. Pomoc prawna udzielana jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 13:00 do 17:00. Zakres robót w II etapie I części realizacji zamówienia na pierwszym piętrze budynku obejmuje: 1. wykonanie prac budowlanych na pierwszym piętrze budynku przy ul. Damrota 30 w Kędzierzynie-Koźlu, w tym: a) Branża architektoniczna: - Roboty murarskie - Roboty w zakresie okładziny tynkowej - Kładzenie glazury w tym posadzki z płytek - Kładzenie wykładzin elastycznych - Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych - Malowanie pomieszczeń - Instalowanie drzwi, ościeżnic i drzwi aluminiowych - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne b) Branża konstrukcyjna: - Roboty murarskie c) Branża sanitarna: - Roboty instalacyjne hydrauliczne - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe - Roboty w zakresie burzenia - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych Szczegółowy zakres prac części II zamówienia: Zakres robót w I etapie II części realizacji zamówienia na parterze budynku obejmuje: 1. wykonanie prac elektrycznych i elektrotechnicznych na parterze budynku przy ul. Damrota 30 w Kędzierzynie-Koźlu, w tym: a) Branża elektryczna: - Roboty instalacyjne elektryczne - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych - Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych - Inne instalacje elektryczne - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych - Instalowanie linii telefonicznych - Instalowanie infrastruktury okablowania - Instalowanie okablowania komputerowego Zakres robót w II etapie II części realizacji zamówienia na pierwszym piętrze budynku obejmuje: 2. wykonanie prac elektrycznych i elektrotechnicznych na pierwszym piętrze budynku przy ul. Damrota 30 w Kędzierzynie-Koźlu, w tym: a) Branża elektryczna: - Roboty instalacyjne elektryczne - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych - Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych - Inne instalacje elektryczne - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych - Instalowanie linii telefonicznych - Instalowanie infrastruktury okablowania - Instalowanie okablowania komputerowego Przy realizacji robót z zakresu elektrycznego i wentylacji (w tym związanych z klimatyzacją) należy kierować się projektem wykonawczym. Z zakresu robót elektrycznych zostały wyłączone prace związane z wymianą opraw, instalacją alarmu i instalacją rejestracji czasu pracy. Zamawiający informuje, iż dokumentacja projektowa zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego określa całość prac przewidzianych do realizacji w całym zadaniu tj. 3 etapy. Do wykonywania w niniejszym postępowaniu przewidziano tylko prace z I i II etapu, które określają dokumenty pn. przedmiar robót – I Etap i Etap II z każdej branży (stosować pomocniczo do obliczenia ceny). Wykonawca przy wycenie oferty powinien kierować się zakresem określonym w przedmiarach (stosować pomocniczo do obliczenia ceny) oraz odpowiednimi częściami dokumentacji projektowej. Zamawiający umożliwia Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej. Pełny oraz dokładny zakres i opis przedmiotu zamówienia określony jest przez: - Dokumentację projektową sporządzoną przez: W-Pol Sp. z o.o. ul. Kpt. Janiego 12, 44-200 Rybnik; - Przedmiary robót pn.: I Etap i etap II (stanowią tylko materiał pomocniczy do obliczenia ceny); - STWiO. opublikowane na stronie Zamawiającego www.bip.cuwkk.pl. Wykonanie przedmiotu zamówienia w części I i II zamówienia obejmuje ponadto: 1. Wykonanie dokumentacji powykonawczej, 2. Organizację, zagospodarowanie i oznakowanie budowy oraz likwidację placu budowy, 3. Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, niestwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji. Szczególnie jest odpowiedzialny za prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny prac podczas wykonywania robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401), 4. W przypadku uszkodzenia istniejących mediów i innych istniejących elementów egzekwowane będzie wyrównanie strat na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat wynikających z braku zasilania czy transmisji, sporządzonej przez poszkodowanego Użytkownika bądź Właściciela, 5. Utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót, systematyczne porządkowanie miejsc wykonywania prac oraz uporządkowanie po zakończeniu robot, 6. Drogi wykorzystywane do obsługi budowy, powinny być utrzymane w czystości i porządku. Zakazuje się zastawiania ww. dróg do parkowania aut budowy. Wykonawca ma obowiązek systematycznie czyścić i spłukiwać z chodników i jezdni kurz, pył i brud spowodowane realizacją budowy, 7. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbki materiałów, prototypy wyrobów zarówno ujętych jak i nie ujętych dokumentacją projektową wraz z wymaganymi świadectwami, dopuszczeniami, atestami itp.; przed wykonaniem lub zamówieniem elementów indywidualnych Wykonawca musi sprawdzić ich wymiary na budowie, 8. Przed dokonaniem zamówienia materiałów, urządzeń i wyposażenia Wykonawca ma obowiązek dokonania pomiarów na obiekcie oraz przedstawienia Zamawiającemu propozycji materiałowych i kolorystycznych, celem akceptacji, 9. Wykonawca winien wykonać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robot w taki sposób, by w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych nie zakłócać bardziej niż to jest konieczne porządku publicznego, dostępu użytkowania lub zajmowania dróg, chodników i placów publicznych i prywatnych do i na terenach należących zarówno do Zamawiającego jak i do osób trzecich, 10. Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania powyższego postanowienia, 11. Wykonawca winien zabezpieczyć drogi dojazdowe do placu budowy od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością Wykonawcy i Podwykonawców, dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby szczególny ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na plac budowy ograniczyć do minimum oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg, 12. Wykonawca powinien zabezpieczyć i powetować Zamawiającemu wszelkie roszczenia jakie mogą być skierowane w związku z tym bezpośrednio przeciw Zamawiającemu, oraz podjąć negocjacje i zapłacić roszczenia jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód, 13. Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć, na żądanie Zamawiającego, w naradach i innych czynnościach w trakcie realizacji przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji lub rękojmi, 14. Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu, 15. Próby i odbiory z udziałem wymaganych instytucji państwowych, inwestora i użytkownika, 16. Wykonanie zaleceń pokontrolnych i poodbiorowych, 17. Zebranie odpadów powstałych w wyników realizacji przedmiotu zamówienia i przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia lub składowania. Powstałe w ten sposób odpady - w tym również wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostałości typu gruz, złom, pnie, korzenie, karpiny itp. należy bez zbędnej zwłoki wywieźć na Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych lub przekazać przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Składowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zdemontowanych materiałów nadających się do odzysku jest możliwe na okres nie dłuższy niż termin realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające złożenie wytworzonych odpadów na RIPOK lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów, 18. Zwrot kosztów pobranych od Zamawiającego mediów (woda, energia elektryczna), 19. Uporządkowanie terenu budowy oraz przywrócenie terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45262522-6
45324000-4
45431200-9
45432111-5
45323000-7
45442110-1
45421131-1
45450000-6
45111100-9
45310000-3
45311000-0
45315000-8
45316000-5
45317000-2
45314000-1
45314200-3
45314300-4
45314320-0
45312310-3
45312311-0
45262522-6
45223110-0
45332200-5
45343000-3
45111100-9
45331220-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
NIE DOTYCZY
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: NIE DOTYCZY
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Zamówienie należy zrealizować w terminie ustalonym w ofercie Wykonawcy zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszej SIWZ w okresie: I część zamówienia: nie dłuższym niż do 90 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy w tym: a. etap I w terminie nie dłuższym niż 40 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy, b. etap II w terminie nie dłuższym niż 50 dni kalendarzowych od daty zakończenia i odbioru etapu pierwszego. Przekazanie terenu robót (placu budowy) nastąpi do 7 dni od daty podpisania umowy. II część zamówienia: nie dłuższym niż do 40 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy w tym: a. etap I w terminie nie dłuższym niż 20 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, b. etap II w terminie nie dłuższym niż 20 dni kalendarzowych od daty zakończenia i odbioru etapu pierwszego.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: NIE DOTYCZY
Informacje dodatkowe NIE DOTYCZY
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: NIE DOTYCZY
Informacje dodatkowe NIE DOTYCZY
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Część I zamówienia 1. Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej dwóch (2) robót budowlanych związanych z przebudową, budową, remontem lub modernizacją obiektu użyteczności publicznej o wartości min. 100.000,00 zł każda z potwierdzeniem ich należytego wykonania. W przypadku ofert wspólnych (konsorcjum), doświadczenie jak wyżej musi posiadać, co najmniej jeden z konsorcjantów. 2. Dysponowanie: a) Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i staż pracy na stanowisku kierownika budowy co najmniej 2 lata oraz aktualne zaświadczenie z PIIB. b) Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacji i urządzeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych i staż pracy na stanowisku kierownika robót co najmniej 2 lata oraz aktualne zaświadczenie z PIIB Dopuszcza się łączenie funkcji kierownika budowy z kierownikiem robót przy spełnieniu powyższych wymagań. Część II zamówienia 1. Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej dwóch (2) robót budowlanych związanych z przebudową, budową lub modernizacją instalacji elektrycznych w obiektach użyteczności publicznej o wartości min. 50.000,00 zł każda z potwierdzeniem ich należytego wykonania W przypadku ofert wspólnych (konsorcjum), doświadczenie jak wyżej musi posiadać, co najmniej jeden z konsorcjantów. 2. Dysponowanie: a) Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacji i urządzeń elektrycznych i staż pracy na stanowisku kierownika robót co najmniej 2 lata oraz aktualne zaświadczenie z PIIB W przypadku, gdy Wykonawca dysponuje personelem kierowniczym spoza terytorium RP, to osoby te muszą: - posiadać wykształcenie i kwalifikacje wymagane do świadczenia usług we wskazanej branży budowlanej w kraju zamieszkania tych osób, - posiadać decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych we wskazanej branży budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych, - spełniać opisane wymagania odnośnie doświadczenia. Zamawiający zgodnie z art. 24aa, będzie wstępnie oceniał powyższe warunki na podstawie złożonego oświadczenia wstępnego Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: NIE DOTYCZY
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
DOTYCZY OBU CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, ma potwierdzać, że w stosunku do wykonawcy nie ogłoszono upadłości ani nie wszczęto postępowania likwidacyjnego. W przypadku ofert wspólnych, wymagany dokument składają wszyscy wykonawcy występujący wspólnie. Wykonawca zagraniczny składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016, poz. 1126). Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa jak wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków lub ofert. Wykonawca zagraniczny składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016, poz. 1126). Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa jak wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. W przypadku ofert wspólnych, wymagany dokument składają wszyscy wykonawcy występujący wspólnie. 3. Aktualne zaświadczenie właściwej terenowej Zamawiającego ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków lub ofert. Wykonawca zagraniczny składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016, poz. 1126). Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa jak wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. W przypadku ofert wspólnych, wymagany dokument składają wszyscy wykonawcy występujący wspólnie. 4. Oświadczenie - wg druku Nr 7, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w świetle art. 24 ust. 5, pkt. 8 ustawy Pzp. W przypadku ofert wspólnych, wymagany dokument składają wszyscy wykonawcy występujący wspólnie. Wykonawca zagraniczny składa również dokument jak wyżej. 5. Oświadczenie - wg druku Nr 3, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w świetle art. 24 ust. 1, pkt. 23 ustawy Pzp (grupa kapitałowa). W przypadku ofert wspólnych, wymagany dokument składają wszyscy wykonawcy występujący wspólnie. Wykonawca zagraniczny składa również dokument jak wyżej. Dokument ten składany jest wciągu 3 dni od opublikowania informacji z otwarcia ofert (pkt. 10.13 SIWZ)
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
DOTYCZY OBU CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 1. Wykaz zadań własnych (sporządzony wg wzoru druk Nr 5-R) wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z potwierdzeniem przez zamawiających, na wykazie lub odrębnymi dokumentami, z których treści ma wynikać, że zadania te zostały wykonane należycie. Załączone do wykazu dokumenty muszą obowiązkowo potwierdzać, co najmniej takie dane zawarte w wykazie jak: nazwa zadania, zamawiający, okres realizacji. Dokumentami potwierdzającymi wymagania Zamawiającego są referencje lub inne dokumenty (Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 27 lipca 2016 roku Dz. U z 2016 poz. 1126). 2. Wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca lub będzie mógł dysponować i które zostaną skierowane do realizacji zamówienia. Wykaz powinien zawierać informacje na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia oraz uprawnienia, niezbędne do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności (druk Nr 6).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
NIE DOTYCZY
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
NIE DOTYCZY
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz oferty wypełniony ściśle wg załączonego do SIWZ wzoru druku z kompletem oświadczeń dotyczących spełnienia warunków oferty i udzielenia zamówienia oraz podpisany przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy określonego aktem rejestrowym z podaniem imienia i nazwiska. 2. Pełnomocnictwo wystawione wg wzoru załączonego do niniejszej SIWZ lub pełnomocnictwa Wykonawcy. W przypadku przedkładania kopii pełnomocnictw muszą być one potwierdzone (uwierzytelnione) notarialnie za zgodność z oryginałem. 3. Oświadczenie wstępne Wykonawcy w zakresie wskazanym w druku Nr 1 i określone w pkt 10.7 niniejszej SIWZ potwierdzające spełnienie warunków postępowania. 4. Oświadczenie wstępne Wykonawcy w zakresie wskazanym w druku Nr 2 i określone w pkt 10.7 niniejszej SIWZ. 5. Oświadczenie wstępne Wykonawcy w zakresie wskazanym w druku Nr 2A i określone w pkt 10.7 niniejszej SIWZ. Oświadczenie należy złożyć i dołączyć do oferty, gdy Wykonawca polega na zasobach podmiotu udostępniającego. 6. Oświadczenie podmiotu trzeciego o udostępnieniu swoich zasobów w zakresie doświadczenia lub udostępnienia osób Wykonawcy w zakresie wskazanym w druku Nr 5A i 6A i określone w pkt 6.5 niniejszej SIWZ. Oświadczenie należy złożyć i dołączyć do oferty, gdy Wykonawca polega na zasobach podmiotu udostępniającego
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
NIE DOTYCZY

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
NIE DOTYCZY

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
NIE DOTYCZY

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
NIE DOTYCZY

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
NIE DOTYCZY
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
NIE DOTYCZY
Informacje dodatkowe:
NIE DOTYCZY
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
NIE DOTYCZY
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: NIE DOTYCZY
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: NIE DOTYCZY
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: NIE DOTYCZY
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): NIE DOTYCZY
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: NIE DOTYCZY
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: NIE DOTYCZY
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
NIE DOTYCZY

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena brutto całego zadania [PLN]60,00
Przedłużony okres gwarancji [miesiące]40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
NIE DOTYCZY
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
NIE DOTYCZY
Informacje dodatkowe
NIE DOTYCZY

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
NIE DOTYCZY
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
NIE DOTYCZY
Wstępny harmonogram postępowania:
NIE DOTYCZY
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
NIE DOTYCZY

Informacje dodatkowe:
NIE DOTYCZY
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
NIE DOTYCZY
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:
NIE DOTYCZY
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
NIE DOTYCZY
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
NIE DOTYCZY
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
NIE DOTYCZY
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
NIE DOTYCZY
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
NIE DOTYCZY
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
NIE DOTYCZY

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
NIE DOTYCZY

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
NIE DOTYCZY

Informacje dodatkowe:
NIE DOTYCZY
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dopuszcza się zmianę istotnych postanowień zawartej umowy w zakresie terminu jej realizacji jak i wartości w przypadkach jak niżej. a) Wystąpienia siły wyższej (powódź, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pożar, uderzenie pioruna, zapadanie lub osuwanie się ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu) lub warunków pogodowych nie pozwalających na zachowanie parametrów technologicznych lub jakościowych realizowanych robót. Podstawą żądania przedłużenia terminu umownego jest przerwanie robót przez Zamawiającego, potwierdzone pisemnie. b) Wystąpienie okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie przedmiotu zamówienia bez usunięcia bądź likwidacji powyższych okoliczności lub zdarzeń niezależnych od stron umowy, których wystąpienia pomimo należytej staranności nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zamówienia w w/w przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Zamawiającego konieczności zmiany terminu umownego. c) Niedopełnienie przez Zamawiającego obowiązków wynikających z podpisanej umowy, a skutkujących niemożnością ciągłej kontynuacji robót w tym, przedłużające się ponad 30 dni kalendarzowe nie przewidziane procedury uzgodnień, które nie są spowodowane działaniem lub brakiem działania wykonawcy. d) Zmiana wartości umowy może nastąpić w przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku od towarów i usług VAT, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Kwota wynagrodzenia brutto określona w § 6, zostanie odpowiednio dostosowana aneksem umowy. e) Zmiana wartości umowy może nastąpić również w przypadku ewentualnego udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy w ramach aneksu do umowy zamówień dodatkowych, których Zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć przed uruchomieniem postępowania (np. roboty odkryte w trakcie demontażu, rozbiórki itp.). f) Zmiana kierownika budowy: a. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na inną osobę o kwalifikacjach co najmniej równych kwalifikacjom i wymaganiom postawionym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w SIWZ prowadzącym do zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedurą określoną poniżej: - Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana jednej z osób deklarowanych przez Wykonawcę w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą i przedstawiając jej kwalifikacje co najmniej równe kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy. - Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje zmian, o których mowa w pkt powyżej nie później niż w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych osób do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe – w najkrótszym możliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia Terminu zakończenia robót. b. Zmiana osób, o których mowa w punkcie powyższym, wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
NIE DOTYCZY
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
NIE DOTYCZY
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-19, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
NIE DOTYCZY
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Ofertę, pod rygorem odrzucenia należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
NIE DOTYCZY
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: CZĘŚĆ I zamówienia – branża architektoniczna, konstrukcyjna, sanitarna
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ I zamówienia – branża architektoniczna, konstrukcyjna, sanitarna 1) Etap I zamówienia - wykonanie robót budowlanych na parterze budynku przy ul. Damrota 30 w Kędzierzynie-Koźlu 2) Etap II zamówienia - wykonanie robót budowlanych na pierwszym piętrze budynku przy ul. Damrota 30 w Kędzierzynie-Koźlu Do realizacji II etapu z I CZĘŚCI zamówienia wykonawca może przystąpić po wykonaniu i odbiorze prac z I etapu. Szczegółowy zakres prac części I zamówienia: Zakres robót w I etapie, I części realizacji zamówienia na parterze budynku obejmuje: 1. wykonanie prac budowlanych na parterze budynku przy ul. Damrota 30 w Kędzierzynie-Koźlu, w tym: a) Branża architektoniczna: - Roboty murarskie - Roboty w zakresie okładziny tynkowej - Kładzenie glazury w tym posadzki z płytek - Kładzenie wykładzin elastycznych - Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych - Malowanie pomieszczeń - Instalowanie drzwi, ościeżnic i drzwi aluminiowych - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe - Roboty w zakresie burzenia - Instalowanie okablowania komputerowego b) Branża konstrukcyjna: - Roboty murarskie - Instalowanie konstrukcji metalowych c) Branża sanitarna: - Roboty instalacyjne hydrauliczne - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe - Roboty w zakresie burzenia - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych Przy realizacji prac w I etapie, I CZĘŚCI ZAMÓWIENIA zamawiający wymaga, aby w pierwszej kolejności zostały wykonanie prace w pomieszczeniu punktu świadczącego bezpłatną pomoc prawną (wykucie otworu i osadzenie drzwi). Prace te muszą zostać wykonane w sobotę z uwagi na niemożność przerwania świadczenia usług bezpłatnej pomocy prawnej. Pomoc prawna udzielana jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 13:00 do 17:00. Zakres robót w II etapie I części realizacji zamówienia na pierwszym piętrze budynku obejmuje: 1. wykonanie prac budowlanych na pierwszym piętrze budynku przy ul. Damrota 30 w Kędzierzynie-Koźlu, w tym: a) Branża architektoniczna: - Roboty murarskie - Roboty w zakresie okładziny tynkowej - Kładzenie glazury w tym posadzki z płytek - Kładzenie wykładzin elastycznych - Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych - Malowanie pomieszczeń - Instalowanie drzwi, ościeżnic i drzwi aluminiowych - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne b) Branża konstrukcyjna: - Roboty murarskie c) Branża sanitarna: - Roboty instalacyjne hydrauliczne - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe - Roboty w zakresie burzenia - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych. Przy realizacji robót z zakresu wentylacji (w tym związanych z klimatyzacją) należy kierować się projektem wykonawczym. Zamawiający informuje, iż dokumentacja projektowa zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego określa całość prac przewidzianych do realizacji w całym zadaniu tj. 3 etapy. Do wykonywania w niniejszym postępowaniu przewidziano tylko prace z I i II etapu, które określają dokumenty pn. przedmiar robót – I Etap i Etap II z każdej branży (stosować pomocniczo do obliczenia ceny). Wykonawca przy wycenie oferty powinien kierować się zakresem określonym w przedmiarach (stosować pomocniczo do obliczenia ceny) oraz odpowiednimi częściami dokumentacji projektowej. Zamawiający umożliwia Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej. Pełny oraz dokładny zakres i opis przedmiotu zamówienia określony jest przez: - Dokumentację projektową sporządzoną przez: W-Pol Sp. z o.o. ul. Kpt. Janiego 12, 44-200 Rybnik; - Przedmiary robót pn.: I Etap i etap II (stanowią tylko materiał pomocniczy do obliczenia ceny); - STWiO. opublikowane na stronie Zamawiającego www.bip.cuwkk.pl. Wykonanie przedmiotu zamówienia w części I zamówienia obejmuje ponadto: 1. Wykonanie dokumentacji powykonawczej, 2. Organizację, zagospodarowanie i oznakowanie budowy oraz likwidację placu budowy, 3. Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, niestwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji. Szczególnie jest odpowiedzialny za prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny prac podczas wykonywania robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401), 4. W przypadku uszkodzenia istniejących mediów i innych istniejących elementów egzekwowane będzie wyrównanie strat na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat wynikających z braku zasilania czy transmisji, sporządzonej przez poszkodowanego Użytkownika bądź Właściciela, 5. Utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót, systematyczne porządkowanie miejsc wykonywania prac oraz uporządkowanie po zakończeniu robot, 6. Drogi wykorzystywane do obsługi budowy, powinny być utrzymane w czystości i porządku. Zakazuje się zastawiania ww. dróg do parkowania aut budowy. Wykonawca ma obowiązek systematycznie czyścić i spłukiwać z chodników i jezdni kurz, pył i brud spowodowane realizacją budowy, 7. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbki materiałów, prototypy wyrobów zarówno ujętych jak i nie ujętych dokumentacją projektową wraz z wymaganymi świadectwami, dopuszczeniami, atestami itp.; przed wykonaniem lub zamówieniem elementów indywidualnych Wykonawca musi sprawdzić ich wymiary na budowie, 8. Przed dokonaniem zamówienia materiałów, urządzeń i wyposażenia Wykonawca ma obowiązek dokonania pomiarów na obiekcie oraz przedstawienia Zamawiającemu propozycji materiałowych i kolorystycznych, celem akceptacji, 9. Wykonawca winien wykonać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robot w taki sposób, by w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych nie zakłócać bardziej niż to jest konieczne porządku publicznego, dostępu użytkowania lub zajmowania dróg, chodników i placów publicznych i prywatnych do i na terenach należących zarówno do Zamawiającego jak i do osób trzecich, 10. Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania powyższego postanowienia, 11. Wykonawca winien zabezpieczyć drogi dojazdowe do placu budowy od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością Wykonawcy i Podwykonawców, dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby szczególny ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na plac budowy ograniczyć do minimum oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg, 12. Wykonawca powinien zabezpieczyć i powetować Zamawiającemu wszelkie roszczenia jakie mogą być skierowane w związku z tym bezpośrednio przeciw Zamawiającemu, oraz podjąć negocjacje i zapłacić roszczenia jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód, 13. Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć, na żądanie Zamawiającego, w naradach i innych czynnościach w trakcie realizacji przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji lub rękojmi, 14. Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu, 15. Próby i odbiory z udziałem wymaganych instytucji państwowych, inwestora i użytkownika, 16. Wykonanie zaleceń pokontrolnych i poodbiorowych, 17. Zebranie odpadów powstałych w wyników realizacji przedmiotu zamówienia i przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia lub składowania. Powstałe w ten sposób odpady - w tym również wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostałości typu gruz, złom, pnie, korzenie, karpiny itp. należy bez zbędnej zwłoki wywieźć na Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych lub przekazać przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Składowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zdemontowanych materiałów nadających się do odzysku jest możliwe na okres nie dłuższy niż termin realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające złożenie wytworzonych odpadów na RIPOK lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów, 18. Zwrot kosztów pobranych od Zamawiającego mediów (woda, energia elektryczna), 19. Uporządkowanie terenu budowy oraz przywrócenie terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45262522-6, 45324000-4, 45431200-9, 45432111-5, 45323000-7, 45442110-1, 45421131-1, 45450000-6, 45111100-9, 45310000-3, 45311000-0, 45315000-8, 45316000-5, 45317000-2, 45314000-1, 45314200-3, 45314300-4, 45314320-0, 45312310-3, 45312311-0, 45262522-6, 45223110-0, 45332200-5, 45343000-3, 45111100-9, 45331220-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
NIE DOTYCZY
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 90
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto całego zadania [PLN]60,00
Przedłużony okres gwarancji [miesiące]40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamówienie należy zrealizować w terminie ustalonym w ofercie Wykonawcy zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszej SIWZ w okresie: I część zamówienia: nie dłuższym niż do 90 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy w tym: a. etap I w terminie nie dłuższym niż 40 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy, b. etap II w terminie nie dłuższym niż 50 dni kalendarzowych od daty zakończenia i odbioru etapu pierwszego. Przekazanie terenu robót (placu budowy) nastąpi do 7 dni od daty podpisania umowy.


Część nr: 2Nazwa: CZĘŚĆ II zamówienia – branża elektryczna
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ II zamówienia – branża elektryczna 1. Etap I zamówienia - wykonanie robót elektrycznych, teletechnicznych i elektronicznych na parterze budynku przy ul. Damrota 30 w Kędzierzynie-Koźlu 2. Etap II zamówienia - wykonanie robót elektrycznych, teletechnicznych i elektronicznych na pierwszym piętrze budynku przy ul. Damrota 30 w Kędzierzynie-Koźlu Do realizacji II etapu z II CZĘŚCI zamówienia wykonawca może przystąpić po wykonaniu i odbiorze prac z I etapu. Wykonawca realizujący zamówienie w II części zamówienia zobowiązany jest współpracować i uzgadniać realizację prac z wykonawcą realizującym zamówienie w I CZĘŚCI. Koordynatorem prac Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego. Szczegółowy zakres prac części II zamówienia: Zakres robót w I etapie II części realizacji zamówienia na parterze budynku obejmuje: 1. wykonanie prac elektrycznych i elektrotechnicznych na parterze budynku przy ul. Damrota 30 w Kędzierzynie-Koźlu, w tym: a) Branża elektryczna: - Roboty instalacyjne elektryczne - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych - Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych - Inne instalacje elektryczne - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych - Instalowanie linii telefonicznych - Instalowanie infrastruktury okablowania - Instalowanie okablowania komputerowego Zakres robót w II etapie II części realizacji zamówienia na pierwszym piętrze budynku obejmuje: 2. wykonanie prac elektrycznych i elektrotechnicznych na pierwszym piętrze budynku przy ul. Damrota 30 w Kędzierzynie-Koźlu, w tym: a) Branża elektryczna: - Roboty instalacyjne elektryczne - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych - Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych - Inne instalacje elektryczne - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych - Instalowanie linii telefonicznych - Instalowanie infrastruktury okablowania - Instalowanie okablowania komputerowego Przy realizacji robót z zakresu elektrycznego należy kierować się projektem wykonawczym. Z zakresu robót elektrycznych zostały wyłączone prace związane z wymianą opraw, instalacją alarmu i instalacją rejestracji czasu pracy. Zamawiający informuje, iż dokumentacja projektowa zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego określa całość prac przewidzianych do realizacji w całym zadaniu tj. 3 etapy. Do wykonywania w niniejszym postępowaniu przewidziano tylko prace z I i II etapu, które określają dokumenty pn. przedmiar robót – I Etap i Etap II z każdej branży (stosować pomocniczo do obliczenia ceny). Wykonawca przy wycenie oferty powinien kierować się zakresem określonym w przedmiarach (stosować pomocniczo do obliczenia ceny) oraz odpowiednimi częściami dokumentacji projektowej. Zamawiający umożliwia Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej. Pełny oraz dokładny zakres i opis przedmiotu zamówienia określony jest przez: - Dokumentację projektową sporządzoną przez: W-Pol Sp. z o.o. ul. Kpt. Janiego 12, 44-200 Rybnik; - Przedmiary robót pn.: I Etap i etap II (stanowią tylko materiał pomocniczy do obliczenia ceny); - STWiO. opublikowane na stronie Zamawiającego www.bip.cuwkk.pl. Wykonanie przedmiotu zamówienia w części II zamówienia obejmuje ponadto: 1. Wykonanie dokumentacji powykonawczej, 2. Organizację, zagospodarowanie i oznakowanie budowy oraz likwidację placu budowy, 3. Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, niestwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji. Szczególnie jest odpowiedzialny za prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny prac podczas wykonywania robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401), 4. W przypadku uszkodzenia istniejących mediów i innych istniejących elementów egzekwowane będzie wyrównanie strat na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat wynikających z braku zasilania czy transmisji, sporządzonej przez poszkodowanego Użytkownika bądź Właściciela, 5. Utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót, systematyczne porządkowanie miejsc wykonywania prac oraz uporządkowanie po zakończeniu robot, 6. Drogi wykorzystywane do obsługi budowy, powinny być utrzymane w czystości i porządku. Zakazuje się zastawiania ww. dróg do parkowania aut budowy. Wykonawca ma obowiązek systematycznie czyścić i spłukiwać z chodników i jezdni kurz, pył i brud spowodowane realizacją budowy, 7. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbki materiałów, prototypy wyrobów zarówno ujętych jak i nie ujętych dokumentacją projektową wraz z wymaganymi świadectwami, dopuszczeniami, atestami itp.; przed wykonaniem lub zamówieniem elementów indywidualnych Wykonawca musi sprawdzić ich wymiary na budowie, 8. Przed dokonaniem zamówienia materiałów, urządzeń i wyposażenia Wykonawca ma obowiązek dokonania pomiarów na obiekcie oraz przedstawienia Zamawiającemu propozycji materiałowych i kolorystycznych, celem akceptacji, 9. Wykonawca winien wykonać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robot w taki sposób, by w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych nie zakłócać bardziej niż to jest konieczne porządku publicznego, dostępu użytkowania lub zajmowania dróg, chodników i placów publicznych i prywatnych do i na terenach należących zarówno do Zamawiającego jak i do osób trzecich, 10. Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania powyższego postanowienia, 11. Wykonawca winien zabezpieczyć drogi dojazdowe do placu budowy od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością Wykonawcy i Podwykonawców, dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby szczególny ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na plac budowy ograniczyć do minimum oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg, 12. Wykonawca powinien zabezpieczyć i powetować Zamawiającemu wszelkie roszczenia jakie mogą być skierowane w związku z tym bezpośrednio przeciw Zamawiającemu, oraz podjąć negocjacje i zapłacić roszczenia jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód, 13. Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć, na żądanie Zamawiającego, w naradach i innych czynnościach w trakcie realizacji przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji lub rękojmi, 14. Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu, 15. Próby i odbiory z udziałem wymaganych instytucji państwowych, inwestora i użytkownika, 16. Wykonanie zaleceń pokontrolnych i poodbiorowych, 17. Zebranie odpadów powstałych w wyników realizacji przedmiotu zamówienia i przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia lub składowania. Powstałe w ten sposób odpady - w tym również wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostałości typu gruz, złom, pnie, korzenie, karpiny itp. należy bez zbędnej zwłoki wywieźć na Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych lub przekazać przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Składowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zdemontowanych materiałów nadających się do odzysku jest możliwe na okres nie dłuższy niż termin realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające złożenie wytworzonych odpadów na RIPOK lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów, 18. Zwrot kosztów pobranych od Zamawiającego mediów (woda, energia elektryczna), 19. Uporządkowanie terenu budowy oraz przywrócenie terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45262522-6, 45324000-4, 45431200-9, 45432111-5, 45323000-7, 45442110-1, 45421131-1, 45450000-6, 45111100-9, 45310000-3, 45311000-0, 45315000-8, 45316000-5, 45317000-2, 45314000-1, 45314200-3, 45314300-4, 45314320-0, 45312310-3, 45312311-0, 45262522-6, 45223110-0, 45332200-5, 45343000-3, 45111100-9, 45331220-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
NIE DOTYCZY
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 40
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto całego zadania [PLN]60,00
Przedłużony okres gwarancji [miesiące]40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamówienie należy zrealizować w terminie ustalonym w ofercie Wykonawcy zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszej SIWZ w okresie: II część zamówienia: nie dłuższym niż do 40 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy w tym: a. etap I w terminie nie dłuższym niż 20 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, b. etap II w terminie nie dłuższym niż 20 dni kalendarzowych od daty zakończenia i odbioru etapu pierwszego .