Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Zakup licencji oprogramowania graficznego w ramach projektu SezAM wiedzy, kompetencji i umiejętności - 3 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/77/2019/AEZ

dostawa sprzętu studyjnego na potrzeby Studia Muzycznego Kotłownia AGH- KC-zp.272-26/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-26/19

Termomodernizacja budynku leśniczówki Tarnów Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe NADLEŚNICTWO BOGDANIEC SA.270.86.2019

Dostawa drobnego sprzętu, materiałów i odczynników medycznych 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 36/2019

Sukcesywna dostawa przyrządów do artroskopii,laparoskopii i ostrzy Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-19/19

usługa transportowa - wynajęcie busów wraz z kierowcą w roku 2019 dla potrzeb zajęć terenowych ze studentami WGGiOŚ w kraju i za granicą - KC-zp.272-220/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-220/19

usługa transportowa - wynajęcie autobusów wraz z kierowcą w roku 2019 dla potrzeb zajęć terenowych ze studentami WGGiOŚ - KC-zp.272-213/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-213/19

Dostwa fabrycznie nowych 2 kpl. termowizorów oraz 3 kpl. kamer termowizyjnych wraz z przeszkoleniem z ich obsługi w ramch zadania: zwiększenie skuteczności ratownictwa i zmniejszenie strat po pożarowych poprzez wyposażenie strażaków OSP oraz GPR Myślenice w sprzęt termowizyjny i noktowizor. Gmina Myślenice BZP/271/9/2019

Dostawa firanek i zasłon do domów studenckich Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/103/2019

Doposażenie Punktu Alarmowo - Dyspozycyjnego Nadleśnictwa Dobrzany Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dobrzany S.270.1.2019

Budowa drogi leśnej Jezierce - etap 3 Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Karwin NI.270.5.2019

Świadczenie usług agrotechnicznych na poletku miododajnym Nadleśnictwa Kłodawa w zadaniu Ochrona dzikich pszczół i trzmieli w Nadleśnictwie Kłodawa i Bogdaniec. Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kłodawa S.270.1.4.2019

Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas budowy obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Międzychód w ramach "Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych" współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020" - postępowanie nr 2. Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzychód S.270.1.2019

Dostawy sukcesywne druków medycznych na okres 2 lat 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 45/2019

Kompleksowe zorganizowanie oraz przeprowadzenie szkolenia Autosar dla studentów kierunku Elektronika i Telekomunikacja. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/114/2019

Wykonanie dokumentacji projektowej Instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu A-107 w budynku A i w pomieszczeniu C-49 w budynku C przy ul. Morskiej 81-87 oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/72/2019/AEZ

Udzielenie kredytu lub pożyczki złotowej w wysokości 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100) na spłatę zobowiązań wymagalnych, na okres spłaty wynoszący 96 miesięcy z sześciomiesięcznym okresem karencji w spłacie kapitału Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. TZM/07/Z/2019

wykonanie prac malarskich w laboratoriach budynku D-17 AGH w Krakowie - KC-zp.272-215/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-215/19

dostawy sukcesywne artykułów spożywczych 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 39/2019

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne: Świadczenie usług cateringowych dla około 2400 dzieci w wieku 5-10 lat, które będą brały udział w zajęciach laboratoryjnych w ramach programu POWR odbywających się w budynkach Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki przy ul. Warszawskiej 24 oraz przy ul. Jana Pawła II 37, w okresie od kwietnia 2019 do grudnia 2021. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/041/2019

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę projektorów z prawem opcji. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1138/D/19

Dostawa części komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-211/19

Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowy pomieszczenia C-141 i pomieszczenia C-47 przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/67/2019/AEZ

Przeprowadzenie analizy dorobku naukowego AGH w kontekście międzynarodowym, mającej na celu wyznaczenie priorytetowych obszarów badawczych dla uczelni Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-228/19

Dostawa mebli dla Ośrodka AGH w Łukęcinie przy ul. Leśnej 3 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-100/19

1 2 3 4 5