Archiwalne Roboty

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Wykonanie alejek na cmentarzach komunalnych w m. Osieczany, Borzęta, Jasienica oraz wykonanie alejki rowerowej w m. Droginia w ramach budżetu obywatelskiego Gmina Myślenice BZP/271/17/2019

Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Rawiczu przy ul. Rynek 17, polegająca na wymianie instalacji centralnego ogrzewania. Powiat Rawicki, w mieniu którego działa Zarząd Powiatu Rawickiego Starostwo Powiatowe w Rawiczu OR.272.2.4.2019

Przebudowa Komory bezpogłosowej na salę dydaktyczno-audytoryjną dla potrzeb Wydziału Mechanicznego Al. Jana Pawła II, Kraków w budynku Cz-C (6B) Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej przy Al. Jana Pawła II 37 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/054/2019

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku kuchni na potrzeby Zakładu Rehabilitacji Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-27-2019

wykonanie robót budowlanych w CSKMSWIA w Warszawie: zadanie 1- roboty dostosowawcze pomieszczeń Odziału Okulistycznego zadanie 2 - wymiana tranzytu sieci wody do budynku I Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/02/04/01/2019

Termomodernizacja budynku leśniczówki Tarnów - drugie postępowanie Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe NADLEŚNICTWO BOGDANIEC SA.270.102.2019

Utworzenie miejsca odpoczynku i obsługi ruchu turystycznego na działce nr 682 w Grobli GMINA DRWINIA ZP.271.8.2019

Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Rawiczu Powiat Rawicki, w mieniu którego działa Zarząd Powiatu Rawickiego Starostwo Powiatowe w Rawiczu OR.272.2.3.2019

Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach 02/ZP/2019

Rozbiórka budynku gospodarczego wraz z jego odbudową z przeznaczeniem na cele magazynowe, na terenie działki nr ewid. 535/2, położonej w Zalesiu, obręb Zalesie, gm. Police. Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież S.270.11.2019

Wykonanie bieżących robót budowlanych i instalacyjnych na terenie AGH w Krakowie- KC-zp.272-284/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-284/19

Budowa budynku biurowego, budynku garażowo-gospodarczego, parkingu oraz infrastruktury technicznej, służących gospodarce leśnej Nadleśnictwa Sulęcin, w miejscowości Sulęcin na działkach o nr ewid. gr. 4036/3,4036/4 obręb 0046 Sulęcin. Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Sulęcin S.270.2.1.2019

Ścieżki pieszo - rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą Gmina Myślenice BZP/271/14/2019

Przebudowa zaplecza sali gimnastycznej Zespołu Szkół Specjalnych w Rawiczu Powiat Rawicki, w mieniu którego działa Zarząd Powiatu Rawickiego Starostwo Powiatowe w Rawiczu OR.272.2.2.2019

Utwardzenie terenu pod zaplecze szatniowo - socjalne boiska piłkarskiego wraz z dostawą i montażem kontenerów - 1 zestaw Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/05/2019

Remont poziomów kanalizacji w poziomie piwnic części północnej pawilonu D-10 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-266/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-266/19

Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu I / 3 / 2019

Remont zagospodarowania terenu - otoczenie zespołu budynków WSE i WNS przy ul. Szamarzewskiego 89/91 w Poznaniu - Etap IB (Remont parkingu przed budynkiem D wraz z uzbrojeniem podziemnym, połączenia międzybudynkowe IT, rozbudowa monitoringu wizyjnego) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/17/B/19

Remont instalacji wodnej w poziomie piwnic pawilonu A-1 - KC-zp.272-265/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-265/19

Remont drogi gminnej w miejscowości Krzyszkowice Gmina Myślenice BZP/271/13/2019

Remont pomieszczeń dydaktycznych i wejścia do budynku Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/RB-03/19

Strefa rekreacyjna na terenie Kampusu Warszawska między bud. (10-61) Działownia W-23 a bud. (10-11) Magazynem W-19, Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, Kraków Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/044/2019

Kompleksowa realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn: Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Szerzyny poprzez budowę ogólnodostępnej altany wraz z częściowym utwardzeniem placu w miejscowości Czermna oraz utwardzenie placów i wykonanie nowych nasadzeń roślinności wieloletniej w miejscowości Szerzyny Urząd Gminy w Szerzynach FER.271.6.2019

Remont sanitariatów w pawilonie B-5 wraz z budową szachtu kablowego dla WLZ-tów w pawilonie B-5 AGH w Krakowie - KC-zp.272-244/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-244/19

Rewitalizacja terenów popegeerowskich w Gminie Woźniki - zagospodarowanie zdegradowanego terenu wzdłuż potoku Łana na potrzeby utworzenia przestrzeni publicznej Urząd Miejski w Woźnikach ZP 271.4.2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...