Archiwalne Usługi

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Usługa stałej, całodobowej, bezpośredniej ochrony fizycznej obszaru i mienia należącego do Szpitala wraz z obsługą portierni i centrali telefonicznej. Szpital Specjalistyczny US/OM/5/20

Usługi przeglądów i napraw sprzętu i aparatury medycznej 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 72/2020

usługa szkolenia w zakresie zarządzania zespołem dla kierowników grup badawczych będących pracownikami uczelni wyższej w ACMiN w ramach projektu POWR.03.05.00-00-00-Z309/18 - KC-zp.272-232/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-232/20

Serwis pogwarancyjny obejmujący naprawy i coroczne przeglądy aparatów medycznych 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 47/2020

Wykonywanie usług geodezyjnych w Nadleśnictwie Barlinek Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Barlinek SA.270.25.2020

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Gnojnik. Gmina Gnojnik RIiD.271.2.2020

Świadczenie usług prawnych na rzecz Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/ZO-04/20

Usługa w zakresie sprzątania budynku, utrzymania terenów zielonych, sprzątania i odśnieżania chodników i parkingów, odbioru, wywozu, utylizacji odpadów medycznych i komunalnych dla potrzeb Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, Poliklinika w Radomiu ul. Orląt Lwowskich 5 Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/26/06/02/2020

Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Gmina Pokrzywnica RI.271.2.8.2020.MK

Świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej dla AGH - Kc-zp.272-249/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-249/20

Usługa pocztowa i kurierska dla CSK MSWiA Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/08/07/01/2020

Badania lekarskie dla max. 30 studentów/stażystów z WGGiIŚ ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18 - KC-zp.272-327/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-327/20

Sporządzenie raportu oddziaływania na obszar Natura 2000 planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie hangaru dla szybowców wraz z dojazdem i urządzeniami budowlanymi dla potrzeb Akademickiego Ośrodka Szybowcowego w Bezmiechowej na działce o nr ew. 247/15 . w miejscowości Bezmiechowa Górna, gmina Lesko, województwo podkarpackie POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/204/2020

Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia "Wykorzystanie optycznych systemów pomiarowych w analizie procesów przeróbki plastycznej metali" - KC-zp.272-291/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-291/20

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chęciny Gmina Chęciny ZP-IX.271.5.2020.PN

Przygotowanie i dostawa dla Zamawiającego gotowych posiłków w zakresie całodziennego wyżywienia hospitalizowanych pacjentów wraz z odbiorem odpadów kuchennych powstałych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-37/20

Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu, sprzątanie, dezynfekcja, transport wewnątrzszpitalny w Zduńskowolskim Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o. ZSP.ZP.261.9.2020

konserwacja i bieżące naprawy urządzeń dźwigowych zainstalowanych w obiektach MS AGH - KC-zp.272-256/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-256/20

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy, remontu pomieszczeń piwnicznych P 31 i P32 w budynku C przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/88/2020/AZP

Usługa ubezpieczenia mienia CSK MSWiA w Warszawie Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZMIZP-2375/28/04/01/2020

Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG Bag Gmina Pokrzywnica RI.271.2.7.2020.MK

Wydanie publikacji pn. "Kujawsko-pomorskie - przyroda i architektura" Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.3.2020

przegląd, konserwacja i legalizacja sprzętu gaśniczego w obiektach UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/899/U/20

Usługa szkoleniowa dla pracowników Pionu Współpracy AGH z języka angielskiego w ramach POWR.03.05.00-00-Z309/18 - KC-zp.272-269/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-269/20

Pełnienie całodobowego serwisu, konserwacji oraz naprawy urządzeń transportu bliskiego. SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/29/2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...