Archiwalne Usługi

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej remontu na obiektach grobownictwa wojennego Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.24.2022

Usługa dokonania od 10 do 14 krajowych zgłoszeń patentowych w Urzędzie Patentowym RP na podstawie materiałów dostarczonych przez zamawiającego. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/133/2022

Usługa wsparcia serwerów oraz urządzeń sieciowych Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach ASP-DA-ZP-06-2022

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2970W Nowy Duninów - Grodziska - granica województwa III Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku ZDP.T.294/12/2022

Usługa świadczenia odbioru, transportu i utylizacji odpadów z jednostek Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz jednostek zamiejscowych. Postępowanie zostało podzielone na dwie części: Część 1: odbiór, transport i utylizacja sprzętu elektrycznego i elektronicznego Część 2: odbiór, transport i utylizacja innych odpadów Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/919/U/22

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 12 12 (z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11) oraz 19 12 04 (tworzywa sztuczne i guma) pochodzących z ZUOK w Starym Lubiejewie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. OUTiZP.260.20.2022

Organizacja warsztatów naukowych Workshop 2022 w ramach projektu ANIMATE Politechnika Częstochowska RK-NZ.262.19.2022.MT

Wykonywanie usług związanych z przeprowadzkami, przenosinami, likwidacją składników majątkowych, przygotowywaniem imprez okolicznościowych Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/060/2022

Wywóz odpadów komunalnych z obiektów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/89/2022/AZP

kurs interwencji kryzysowej dla dwóch pracowników BON AGH - KC-zp.272-303/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-303/22

ZAPYTANIE OFERTOWE: przeprowadzenie cyklu szkoleń dla pracowników administracyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/777/U/22

Szkolenie podnoszące kompetencje informatyczne w zakresie uczenia maszynowego, realizowanego z wykorzystaniem języka Python dla WGGiIŚ - KC-zp.272-114/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-114/22

Serwis pogwarancyjny tomografu komputerowego Ingenuity obejmujący InteliiSpace Portal na okres 36 m-cy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 73/2022

przeprowadzenie szkolenia z oprogramowania EXcel dla pracowników naukowo-dydaktycznych WEiP - KC-zp.272-157/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-157/22

Usługa drukowania publikacji uczelnianych Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/86/2022/AZP

Modernizacja pomieszczenia przy basenie na szatnie oraz pomieszczenie wypoczynkowe dla uczestników projektu w ramach rehabilitacji dziennej i stacjonarnej. Dostosowanie (remont) pomieszczeń hydroterapii na potrzebę utworzenia sali do ćwiczeń wydolnościowych pod kontrolą tętna w ramach projektu: "Rehabilitacja osób z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez COVID-19 w województwie opolskim - projekt pilotażowy", RPOP.08.01.00-16-0059/21. Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. PZP-225/18/2022

Informatyzacja, integracja oraz harmonizacja baz danych GESUT i BDOT500 dla części powiatu głubczyckiego Powiat Głubczycki OR.272.4.2022

Usługa transmisji danych z zapasowym łączem internetowym- dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku ZP.380/7/2022

Opracowanie oraz wykonanie modeli fizycznych ze strukturą wewnętrzną metodą multimateriałową POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/130/2022

Specjalistyczne szkolenie z narzędzi Docker oraz Kubernetes. Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/83/2022/AZP

Wykonanie konserwacji i napraw bieżących instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-219/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-219/22

Kursy dla studentów Technologii Offshore GWO, BOSIET i MIST Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/85/2022/AZP

Kompleksowe sprzątanie Zespołu Krytych Pływalni Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/11/2022

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. ,,Modernizacja instalacji elektroenergetycznej dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań" SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/24/2022

Przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątku Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z. - II Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. AZP/06/ZO/2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...