Roboty

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2021.03.18
2021-04-30 godz. 11:00
"Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowo-biurowego na Centrum Powiadamiana Ratunkowego wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz budową zewnętrznego agregatu prądotwórczego i agregatów wentylacyjnych wraz z ich ogrodzeniem, budową zewnętrznych instalacji energetycznych i telekomunikacyjnych, położonych w Bydgoszczy przy ul. Szubińskiej 4" Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.3.2021

2021.04.13
2021-04-29 godz. 09:00
Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego wraz z wymianą opraw świetlnych oraz infrastruktury towarzyszącej w Gminie Szerzyny Urząd Gminy w Szerzynach FER.271.7.2021

2021.03.17
2021-04-29 godz. 09:00
Remont ośrodka AGH w Łukęcinie woj. zachodniopomorskie - etap II - KC-zp.272-78/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-78/21

0001.01.01
2021-04-28 godz. 10:00
Wymiana wykładziny sportowej na arenie sportowej wraz z niezbędnym rusztem oraz malowaniem linii boisk POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/49/2021

2021.04.12
2021-04-27 godz. 11:00
remont fasady szklanej zachodniej klatki schodowej w budynku S-2 AGH przy ul. Reymonta 15 w Krakowie - KCzp.272-109/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KCzp.272-109/21

2021.04.12
2021-04-27 godz. 10:00
Wykonanie podgrzewanej murawy na stadionie MKS "PUSZCZA" Niepołomice GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.11.2021

2021.04.07
2021-04-23 godz. 11:00
Przystosowanie części pomieszczeń istniejącego laboratorium Szpitala na III piętrze Budynku Ks. Siemaszki dla potrzeb Pracowni Wirusologii w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie - roboty budowlano - instalacyjne wraz z wyposażeniem stałym II Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/14/2021

2021.04.08
2021-04-23 godz. 10:00
Remont 4 mieszkań (nr 7, 30, 203, 315) w Domu Asystenta Politechniki Rzeszowskiej (budynek "R") POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/48/2021

2021.04.08
2021-04-23 godz. 10:00
Modernizacja kotłowni gazowej Domarasiewicza 1, polegająca na wymianie kotła gazowego na kaskadę trzech kotłów gazowych wraz z projektem i uzgodnieniami. Energetyka Cieplna Sp. z o.o. 8/2021/III

0001.01.01
2021-04-23 godz. 09:00
Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku ZDP.T.2930/5/2021

2021.04.07
2021-04-22 godz. 11:00
remont toalet trzeciego piętra w południowej części pawilonu A-0 AGH w Krakowie - KC-zp.272-110/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-110/21

2021.03.29
2021-04-22 godz. 09:00
Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwi wejściowych w ramach zadania: Wykończenie, wyposażenie, zagospodarowanie terenu, parkingów, podjazdów, placów zabaw i ogrodzenia Domu Opieki nad Małym Dzieckiem w Szerzynach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) Urząd Gminy w Szerzynach FER.271.5.2021

2021.03.26
2021-04-20 godz. 11:00
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie i przebudowie wind towarowo-osobowych oraz budowie platform schodowych w budynkach kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.5.2021

2021.03.30
2021-04-20 godz. 09:00
Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne Urząd Gminy w Szerzynach FER.271.6.2021

0001.01.01
2021-04-20 godz. 09:00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2910W Bronowo-Zalesie - Ciachcin od km 0+548,28 do km 2+254,13 Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku ZDP.T.2930/6/2021

2020.12.30
2021-04-19 godz. 09:00
Integracja aptek szpitalnych w Centralną Aptekę Szpitalną i procesu zaopatrzenia w asortyment apteczny w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/93/2020

2021.04.09
2021-04-16 godz. 10:00
Remont schodów zewnętrznych obiektach Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/0/51/2021

2021.03.19
2021-04-07 godz. 11:00
remont mostu nad suchą fosą i schodów od strony wschodniej Pałacu w zabytkowym Zespole Pałacowo-Parkowym AGH w Młoszowej - KC-zp.272-73/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-73/21

2021.03.23
2021-04-07 godz. 11:00
wykonanie układu zasilania i samoczynnego załączenia rezerwy dla serwerowni wydziałowej pawilonu D-10 AGH w Krakowie - KC-zp.272-56/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-56/21

2021.03.05
2021-04-07 godz. 11:00
Rozbudowa i przebudowa pawilonu C1 Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego o zewnętrzny dźwig szpitalny i wewnętrzną instalację elektryczną; budowa dla potrzeb dźwigu wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z pomieszczeniem wentylatorowi; zagospodarowanie terenu: przebudowa nawierzchni utwardzonej i zewnętrznej instalacji kanalizacji ogólnospławnej; na działce nr 246/56, jedn. ewid. 126103_9 Nowa Huta, obręb 47, Kraków; w ramach zadania pn. "Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie umowa nr RPMP.12.01.04.-12-0601/16-XVII/110/FE/17 z dnia 29.06.2017 Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie ZP/3/2021

2021.03.15
2021-03-30 godz. 11:00
remont tarasu od strony ulicy Reymonta wraz z odtworzeniem izolacji w budynku S-2 AGH w Krakowie - KC-zp.272-68/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-68/21

1