Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Budowa płyty fundamentowej pod montaż zbiornika tlenu o pojemności 11 000 litrów" w systemie "zaprojektuj i wybuduj" 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 8/2021

wynajem i serwis mat wejściowych 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 36/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE- dostawa blankietów elektronicznej legitymacji studenckiej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1564/D/21

Dostawa źródeł promieniotwórczych do aparatu do brachyterapii HDR wraz z przeglądami technicznymi Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ZP-271-10/21

Dostawa szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego. Dostawa surowców i odczynników chemicznych. Dostawa źródeł światła UV. Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/71/2021

Dostawa sprzętu na potrzeby Wydziału Mechanicznego 1 hydrauliczna przepycharka pionowo - dłutowa Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/37/2021/AZP

wykonanie usług w zakresie: a) diagnostyki konstrukcji lotniczych; b) badań nieniszczących i analizy sygnałów; c) metod eksperymentalnych i diagnostyki konstrukcji 1; d) metod eksperymentalnych i diagnostyki konstrukcji 2 dla WIMiR - KC-zp.272-100/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-100/21

Dostawa mieszadeł magnetycznych. Dostawa multimetra cyfrowego. Dostawa proszków metali. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/59/2021

Dostawa spektrometru emisyjnego z plazmą sprzężoną indukcyjnie (ICP-OES) Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/36/2021/AZP

Zakup materiałów dydaktycznych (testy diagnostyczne) niezbędnych w realizacji specjalistycznych zajęć w zakresie specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej w ramach projektu "Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników systemu ochrony zdrowia w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w ramach projektu: POWR.05.04.00-00-0177/19. (przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/6581/D/20/1

Usługa polegająca na przewozie osób GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.12.2021

Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne Urząd Gminy w Szerzynach FER.271.6.2021

Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwi wejściowych w ramach zadania: Wykończenie, wyposażenie, zagospodarowanie terenu, parkingów, podjazdów, placów zabaw i ogrodzenia Domu Opieki nad Małym Dzieckiem w Szerzynach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) Urząd Gminy w Szerzynach FER.271.5.2021

Dostawa paliwa żeglugowego MGO DMA wraz z usługą tankowania - powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/40/2021/AZP

Dostawa apartury badawczej- grubościomierz ultradźwiękowy POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/57/2021

Dostawa gadżetów reklamowych - 1 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/42/2021/AZP

Zakup wraz z dostawą gazów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 8/8PN/2021

Dostawa ambulansu sanitarnego typu B wraz z wyposażeniem i zabudową przedziału medycznego dla Szpitala Powiatowego w Limanowej w ramach projektu w zakresie działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia. Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/19/D/P/LW/2021

Usługa szkolenia pracowników dydaktycznych WIMiP - "Szkoła Tutorów akademickich", dla max 18 osób - Kc-zp.272-71/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-71/21

System do przeprowadzania testów odporności urządzeń na drgania i udary mechaniczne Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/003/2021

Sukcesywna dostawa sprzętu anestezjologicznego oraz igieł do znieczulenia Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-11/21

Zakup i dostawa produktów antyseptycznych i dezynfekcyjnych do skóry i błon śluzowych Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/10/2021

Dostawa książek na potrzeby projektu UNIWERSYTET JUTRA II, POWR.03.05.00-00-Z303/18 (przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/731/D/21

Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 5478P Golina Wielka - Miejska Górka, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 434 w m. Annopol do skrzyżowania z drogą krajową nr 36 w m. Miejska Górka, wraz z przebudową mostu nr JNI 01020450 w km 14+115. Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu PCUW.261.3.4.2021

USŁUGA CAŁODZIENNEGO KOMPLEKSOWEGO ŻYWIENIA PACJENTÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI PALIATYWNEJ IM. JANA PAWŁA II W SUWAŁKACH Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach 02/PN/2021

1 2 3