Archiwalne Roboty

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4078P na odcinku DW 434 - Masłowo Powiat Śremski w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Śremie PZD.II.343-10/2021

Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4153P ul. Zamenhofa w Śremie Powiat Śremski w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Śremie PZD.II.343-9/2021

Projekt i rozbudowa drogi Chęciny obręb 1od ul. Zelejowa do ul. Dąbrowskiego Gmina Chęciny ZP-IX.271.1.2021.PN

"Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowo-biurowego na Centrum Powiadamiana Ratunkowego wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz budową zewnętrznego agregatu prądotwórczego i agregatów wentylacyjnych wraz z ich ogrodzeniem, budową zewnętrznych instalacji energetycznych i telekomunikacyjnych, położonych w Bydgoszczy przy ul. Szubińskiej 4" Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.3.2021

Remont węzłów cieplnych w budynkach dydaktycznych L-27 ; L-28; L-29 ; L-30 ; L-31; L-32; Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/63/2021

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1647K Gronków - Bukowina Tatrzańska na odcinku od km 11+520 do km 12+022, polegającej na budowie oświetlenia ulicznego na słupach stalowych zasilanych kablem ziemnym w miejscowości Bukowina Tatrzańska - etap II. Gmina Bukowina Tatrzańska IZW.271.1.3.2021

Budowa płyty fundamentowej pod montaż zbiornika tlenu o pojemności 11 000 litrów" w systemie "zaprojektuj i wybuduj" 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 8/2021

" Wykonanie podbudowy z gruntu rodzimego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym: RDLP w Szczecinie Rm 2,5 MPa gr. 15 cm i budowa drogi leśnej w Nadleśnictwie Kliniska Rm 2,5 MPa gr. 25 cm Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie DZ.270.2.9.2021

Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego wraz z wymianą opraw świetlnych oraz infrastruktury towarzyszącej w Gminie Szerzyny Urząd Gminy w Szerzynach FER.271.7.2021

Wymiana wykładziny sportowej na arenie sportowej wraz z niezbędnym rusztem oraz malowaniem linii boisk POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/49/2021

Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne Urząd Gminy w Szerzynach FER.271.6.2021

remont fasady szklanej zachodniej klatki schodowej w budynku S-2 AGH przy ul. Reymonta 15 w Krakowie - KCzp.272-109/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KCzp.272-109/21

Wykonanie podgrzewanej murawy na stadionie MKS PUSZCZA Niepołomice GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.11.2021

Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwi wejściowych w ramach zadania: Wykończenie, wyposażenie, zagospodarowanie terenu, parkingów, podjazdów, placów zabaw i ogrodzenia Domu Opieki nad Małym Dzieckiem w Szerzynach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) Urząd Gminy w Szerzynach FER.271.5.2021

Przystosowanie części pomieszczeń istniejącego laboratorium Szpitala na III piętrze Budynku Ks. Siemaszki dla potrzeb Pracowni Wirusologii w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie - roboty budowlano - instalacyjne wraz z wyposażeniem stałym II Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/14/2021

Remont 4 mieszkań (nr 7, 30, 203, 315) w Domu Asystenta Politechniki Rzeszowskiej (budynek "R") POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/48/2021

Modernizacja kotłowni gazowej Domarasiewicza 1, polegająca na wymianie kotła gazowego na kaskadę trzech kotłów gazowych wraz z projektem i uzgodnieniami. Energetyka Cieplna Sp. z o.o. 8/2021/III

Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku ZDP.T.2930/5/2021

Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie i przebudowie wind towarowo-osobowych oraz budowie platform schodowych w budynkach kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.5.2021

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2910W Bronowo-Zalesie - Ciachcin od km 0+548,28 do km 2+254,13 Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku ZDP.T.2930/6/2021

Integracja aptek szpitalnych w Centralną Aptekę Szpitalną i procesu zaopatrzenia w asortyment apteczny w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/93/2020

Remont schodów zewnętrznych obiektach Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/0/51/2021

Budowa dróg gminnych w Nochowie - etap III - ul. Pogodna Gmina Śrem BP.271.14.2021.BS

Przebudowa dachu wraz z remontem kominów w budynku przy ul. Gramatyka 7 w Krakowie - KC-zp.272-111/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-111/21

Remonty dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Oświęcim Wójt Gminy Oświęcim WI.2712.6.2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...